Trong khoảng thời gian mà bạn sử dụng kỹ năng giao tiếp ở nơi làm việc, nói chiếm 23% thời lượng và nghe chiếm 55%. Sau đây là những kỹ…